Põhikiri

Mittetulundusühingu Eesti Geriaatrite Selts põhikiri
I Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Eesti Geriaatrite Selts on avalikes huvides tegutsev füüsiliste
isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu nimi on Eesti Geriaatrite Selts ja selts on Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria
Assotsiatsiooni EGERS-i osakonna õigusjärglane. Ühingu asukoht on Pärnu, Piiri 25.
1.3. MTÜ Eesti Geriaatrite Selts on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise
organisatsiooni sektsioon.
1.4. EGERS-i eesmärgid on geriaatria kui arstiteaduse eriala arendamine,
populariseerimine ning oma liikmete ühiste huvide esindamine ja kaitsmine.
1.5. Oma eesmärkide saavutamiseks viib EGERS ellu järgmisi tegevusi:
1. Selts töötab välja ja populariseerib geriaatria kontseptsiooni Eestis.
2. Osaleb vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide, arengukavade, standardite ja
muude dokumentide väljatöötamisel.
3. Korraldab oma valdkonna kohta andmete kogumist, kuluefektiivsuse ja
kvaliteedijuhtimise alase tegevuse arendamist.
4. Töötab välja uued teenused ja nende hinnad ning osutatavate teenuste hinna
muudatused, esitab taotlused Eesti Tervisekassale.
5. Osaleb geriaatria-alase koolituse ja täiendkoolituse korraldamisel, viib läbi
koosolekuid, seminare, konverentse ja muid üritusi.
6. Töötab välja geriaatri pädevuse nõuded. Viib läbi geriaatrite pädevuse hindamist.
7. Teeb koostööd rahvusvaheliste ja teiste riikide geriaatrite ühendustega
8. Teeb koostööd teiste erialaseltsidega ja organisatsioonidega
9. Korraldab erialaste materjalide publitseerimist.
II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
2.1. EGERS liikmeks võivad olla kõik arstid, kelle töö on seotud geriaatria teaduslike,
pedagoogiliste või praktiliste aspektidega kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele,
nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku
otsuseid .
2.2 Kõik varasemalt EGGA osakonna – EGERS-i liikmeks astunud arstid arvatakse
automaatselt MTÜ Eesti Geriaatriate Seltsi liikmeteks
2.3. Edaspidi EGERS-i liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse
juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks
vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud
See näidismaterjal on alla laetud vabaühenduste nõustamisportaalist MAKIS www.makis.ee
Näidist on viimati värskendatud 01.märtsil 2021
isikule.
2.3. EGERS-i liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta
liikmemaksu.
2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik EGERS-l liikmed. Liikmemaksu suuruse üle
otsustamine kuulub üldkoosoleku pädevusse.
2.5. Kõik EGERS-i liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
2.6. EGERS-i juhatus võib ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab
vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.
2.7. Kolme jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab EGERS-i
juhatus liikmete hulgast välja .
2.8. EGERS-i juhatus teatab väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest.
Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. EGERS-i liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist EGERS-i korraldatavatest üritustest
– võtta üldkoosolekust osa sõna- ja hääleõigusega;
– saada juhatuselt teavet EGERS-i tegevuse kohta;
– astuda EGERS-ist välja;
– olla valitud EGERS-i juhtorganitesse.
3.2. EGERS-i liikmetel on kohustus:
– tunnustada EGERS-i eesmärke ning järgida EGERS-i tegevuses osalemisel
põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda EGERS-i liikmemaksu.
IV ÜLDKOOSOLEK
4.1. EGERS-i kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on
üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– EGERS-i põhikirja kinnitamine ja muutmine;
– EGERS-i eesmärgi muutmine;
– EGERS-i liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
See näidismaterjal on alla laetud vabaühenduste nõustamisportaalist MAKIS www.makis.ee
Näidist on viimati värskendatud 01.märtsil 2021
4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% seltsi
liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% liikmetest, kutsub
juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja
kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid
sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust.
4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või
vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb
üle poole mittetulundusühingu liikmetest.
4.5. EGERS-i üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui EGERS-i juhatus leiab selle vajaliku olevat või
vähemalt 1/10 EGERS-i liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.
4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel
üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku
kokkukutsumise teate saatmist.
4.8. EGERS-i üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik EGERS-i liikmed.
Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. EGERS-i liige võib volitada teist EGERS-
i liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.
4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse
üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul
osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.
V ÜHINGU JUHATUS
5.1. EGERS-i igapäevast tegevust juhib ja EGERS-it esindab juhatus, kuhu kuulub
kolm kuni kuus liiget.
5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– EGERS-i igapäevategevuse korraldamine;
– EGERS-i liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– EGERS-i tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed EGERS-i liikmete hulgast. Juhatuse liige
osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või
See näidismaterjal on alla laetud vabaühenduste nõustamisportaalist MAKIS www.makis.ee
Näidist on viimati värskendatud 01.märtsil 2021
esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.
5.4. Juhatus esindab EGERS-it kõigis õigustoimingutes.
5.5. EGERS-it võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.
5.6. Juhatuse liikme võib EGERS-i üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda
sõltumata põhjusest.
5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3
juhatuse liikmeist.
5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.
5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma
vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.
5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.
VI MAJANDUSTEGEVUS
6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse
aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks
hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.
VII ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
7.1. EGERS-i ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras.
7.2. EGERS-i likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. EGERS-i lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule
omavalitsusüksusele.
Põhikiri on vastu võetud 18.09.2023

Asutajad:

Anu Ilp
Helgi Kolk

Scroll to Top